REGULAMIN SERWISU

SzkolaDucha.pl

(„Regulamin”)

I.

 1. Regulamin określa warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu SzkolaDucha.pl (dalej „Serwis”) przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Serwis został stworzony w celu informowania o wydarzeniach i inicjatywach podejmowanych przez założycieli, oraz udostępniania darmowych materiałów. 
 2. Usługodawcą jest Szkoła Ducha Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Gen. Józefa Zajączka 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000895123, NIP 7123417563.

II.

 1. Usługobiorcą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca Serwis, przy czym pełen dostęp ograniczony jest dla zarejestrowanych użytkowników.
 2. Usługobiorcy mogą korzystać z następujących usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę:
  1. Przeglądanie listy najbliższych wydarzeń
  2. Przeglądanie listy kursów i produktów fizycznych
  3. Przeglądanie listy mówców
  4. Przeglądanie świadectw
  5. Czytanie bloga
  6. Zapisy na darmowe wydarzenia organizowane przez usługodawcę
  7. Zapisy na newsletter usługodawcy
  8. stworzenia konta Użytkownika Serwisu (rejestracja). Tworzone konto Użytkownika obejmuje Serwis, jak i podstrony Serwisu (takie jak szkoladucha.pl/kursy oraz szkoladucha.pl/sklep);
 3. Korzystanie z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne.

III.

 1. Usługobiorca posiada dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt z Administratorem.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Usługodawca zapewnia każdemu Usługobiorcy ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”) oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne.
 4. Usługodawca może przetwarzać podane przez Usługobiorcę podczas rejestracji dane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Rozporządzeniem.
 5. W ramach wypełniania Formularza, Usługobiorca zostanie poproszony o wyrażenie zgody na:
  1. przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do realizacji usług, w sposób określony Regulaminem;
  2. przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych.
 6. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować ze świadczenia usług przez Usługodawcę poprzez żądanie na następujący adres poczty elektronicznej: poczta@szkoladucha.pl.

IV.

 1. Usługobiorca korzystając z usług świadczonych za pomocą Serwisu zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;
  2. używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  3. stosowania technik i urządzeń niezakłócających pracy infrastruktury informatycznej Usługodawcy;
  4. nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu;
  5. powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w związku z korzystaniem z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.

V.

 1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internetu komputera klasy PC lub podobnego lub urządzenia mobilnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Opera, Safari, Chrome, z wyłączeniem przeglądarki Internet Explorer).  
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP komputera Usługobiorcy;
  2. wywołany adres internetowy (url);
  3. adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony Serwisu;
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta;
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.

o ile nie odrzuci gromadzenia plików cookies w ramach przycisku dostępnego w ramach belki dostępnej na stronie.

 1. Usługobiorca może wyrazić lub odmówić wyrażenia zgody na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

VI.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Usługobiorcy lub przyczynami od Usługodawcy niezależnymi.

VII.

 1. Wszelkie utwory rozpowszechnione w Serwisie oraz przekazywane w ramach świadczenia usług stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631).
 2. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych oraz przekazywanych w ramach świadczenia usług utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Usługobiorca może korzystać z utworów rozpowszechnionych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku (w tym własnego użytku osobistego), określonego w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, Usługobiorcy nie są uprawnieni do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu ani też rozpowszechniania ww. materiałów w inny sposób, w jakichkolwiek celach o charakterze zarobkowym.
 3. Kopiowanie utworów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

VIII.

 1. Zmiana Regulaminu przez Usługodawcę jest możliwa bez zgody Usługobiorcy, jeśli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany sposobu lub zasad działalności Serwisu.
 2. O proponowanej zmianie Usługodawca powiadomi Usługobiorców najpóźniej w momencie jej wprowadzenia poprzez stosowny komunikat w Serwisie. Usługobiorca niewyrażający zgody na zmianę Regulaminu powinien wysłać swój sprzeciw na adres poczty elektronicznej: poczta@szkoladucha.pl do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.
 3. Odmowa wyrażenia zgody na nowe brzmienie Regulaminu będzie skutkować pozbawieniem możliwości świadczenia usług przez Usługodawcę.

IX.

 1. W przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu lub świadczonych za jego pośrednictwem usług, reklamacje należy kierować na następujący adres poczty elektronicznej: poczta@szkoladucha.pl.
 2. Treść reklamacji powinna wskazywać nieprawidłowości dot. funkcjonowania Serwisu lub świadczonych za jego pośrednictwem usług oraz być wyraźnie oznaczona jako reklamacja przez oznaczenie wiadomości jako reklamacji w temacie wiadomości.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

X.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2022 r.
 2. Regulamin został zmieniony dnia 18.07.2022 r.